Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке (страница 14)

Рубрики: Правописание в украинском языке

Подписка

§ 23. Подвоєння приголосних

§ 23. Подвоєння приголосних 1. Подвоєння приголосних при їхньому збігові. Подвоєння приголосних виникає при збігові однакових приголосних: а) префікса й кореня: беззву?чний, ввіч, вві?чливий, відда?ти, ві?дділ, завви?шки, зза?ду, обби?ти, роззбро?їти, роззя?ва. Примітка. Не подвоюються приголосні в таких словах, як ото?й, оту?т, ота?к, ота?м, отепе?р, ото?ді, а також оце?й тощо; б) кінця першої й початку другої частини складно-скорочених слів: військкома?т (військовий ... Читать полностью »

§ 22. Спрощення груп приголосних

§ 22. Спрощення груп приголосних 1. –Ж(Д)Н-, -З(Д)Н-, -С(Т)Н-, -С(Т)Л-. У групах приголосних -жди-, здн-, стл-, -стн- випадають д і т: ти?ждень — ти?жня — тижне?вий; виїзди?ти — виїзни?й, прої?зд — проїзни?й, ле?стощі — уле?сливий, стели?ти — сла?ти, ща?стя — щасли?вий, вість — ві?сник, ко?ристь — кори?сний, пе?рстень — пе?рсня, честь — че?сний, я?кість — я?кісний. Але в словах зап’я?стний, ... Читать полностью »

Чергування голосних у дієслівних коренях

§ 21. Зміни приголосних при їхньому збігові 1. Зміни приголосних перед –СЬК-(ИЙ), -СТВ-(О). Перед суфіксами –ськ-(ий), -ств-(о) деякі приголосні зазнають звукових змін, а саме: а) к, ц(ь), ч + -ськ-(ия), -ство-(о) дають -цьк-(нй), -цтв-(о): гірни?к — гірни?цький — гірни?цтво, па?рубок — парубо?цький — парубо?цтво, молоде?ць — молоде?цький — молоде?цтво, ткач — тка?цький — тка?цтво; б) г, ж, з + -ськ-(ий), ... Читать полностью »

§ 20. Коли Ь не пишемо

М’який знак (ь) не пишемо: 1. Після р у кінці складу або слова: вір, ві?рте, гірки?й, кобза?р, лі?кар, монасти?р, переві?р, секрета?р, тепе?р, тюрма?, Харкі?в. 2. Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о): інжене?р, кі?нчик, промі?нчик, ме?нший, то?нший, У?манщина; воли?нський, громадя?нський, освітя?нський, селя?нський, у?манський, громадя?нство, селя?нство, але бриньча?ти, до?ньчин, ня?ньчин, ня?ньчити та ин., бо в твірних ... Читать полностью »

§ 19. Коли пишемо Ь

Літерою ь позначаємо м’якість приголосних звуків. 1. Ь пишемо: а) після м’яких д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу: мідь, путь, па?морозь, вісь, ґедзь, па?лець, сіль, кінь; дя?дько, молотьба?, бли?зько, во?сьмий, Грицько?, кільце?, чванько?; б) після м’яких приголосних усередині слова перед о: бадьо?рий, дзьоб, льон, си?нього, сьо?мий, трьох, тьо?хкати, цього?. Примітка. Про вживання ь ... Читать полностью »

§ 18. Написання дзвінких приголосних

Написання дзвінких приголосних б, д, з, ж, г, ґ перед глухими приголосними та в кінці слова перевіряємо за допомогою слів того самого кореня або утворенням иншої форми того самого слова так, щоб після цих приголосних стояли голосні: голу?бка (голу?бочка), же?рдка (жерди?на), ка?зка (ка?зочка), ло?жка (ло?жечка), берегти? (оберіга?ти); зуб (зу?ба), обід (обі?ду), моро?з (моро?зу), ніж (ножа?), бе?рег (бе?рега), ґляґ (ґля?ґу) (див. ... Читать полностью »

§ 16. Буквосполучення ДЖ, ДЗ

Буквосполучення дж, дз передають на письмі вимову зімкнено-щілинних приголосних звуків; кожне з них вимовляємо відповідно як один звук дж, дз: відро?дження, джерело?, дзе?ркало, дзвін, дзьоб, кукуру?дза. На межі префікса і кореня вони позначають два звуки—д+ж і д+з: відживи?ти, підживи?ти, відзна?ка, надзвича?йний, підзе?мний. Читать полностью »

§ 15. Літера Ґ

Літера ґ передає на письмі задньоязиковий зімкнений приголосний у словах, що відповідно вимовляємо: а?ґрус, ґа?ва, ґа?зда, ґандж, ґа?нок, ґвалт, ґвалтува?ти, ґе?ґати, ґедзь, ґелґота?ти, ґерґота?ти, ґерґоті?ти, ґи?ґнути, ґирли?ґа, ґлей, ґніт (у лампі), ґо?ґель-мо?ґель, ґонт(а), ґрасува?ти, ґрати (іменник), ґратча?стий, ґре?чний, ґринджо?ли, ґрунт, ґу?дзик, ґу?ля, джиґу?н, дзи?ґа, дзи?ґлик, ремиґа?ти тощо та похідних від них, а також у власних назвах — топонімах України: Ґорґа?ни ... Читать полностью »

§ 14. Літера Г

Літера г передає на письмі глотковий щілинний приголосний як в українських словах типу берегти?, вого?нь, га?дка, гей, гука?ти, дороги?й, жага?, згин, кри?га, могутні?й, пагіне?ць, плуг, так і в загальних назвах иншомовного походження (на місці h, g): абориге?н, агіта?ція, агре?сія, бага?ж, болга?рин, брига?да, газе?та, генера?л, геоло?гія, горизо?нт, гра?мота, делега?т, кілогра?м, логопе?д, магази?н, педаго?г, фотогра?фія (див. ще § 95, 96). Читать полностью »

Наверх