Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания (страница 10)

Рубрики: Правила правописания

Подписка

§ 42. Велика та мала літери в назвах історичних подій, епох, пам’яток, назвах календарних дат

А. З великої літери пишемо індивідуалізовані найменування (у назвах-словосполученнях видові складники): 1) історичних подій та епох: Вели?ка францу?зька револю?ція, Відро?дження (епо?ха Відро?дження, ра?ннє Відро?дження, украї?нське Відро?дження), Гетьма?нщина, Дру?га світо?ва війна? (також традиційно Вели?ка Вітчизня?на війна?), епо?ха Просві?тництва, епо?ха Ренеса?нсу (Ренеса?нс), епо?ха Реформа?ції (Реформа?ція), Коза?ччина, Колії?вщина, Льодове? побо?їще, Лютне?ва револю?ція, Льві?вське збро?йне повста?ння 1848 р., Семирі?чна війна?, Хмельни?ччина та ин.; 2) ... Читать полностью »

§ 41. Велика та мала літери в назвах установ та організацій

А. З великої літери пишемо: 1) усі слова складених видових назв: а) найвищих державних установ України: Верхо?вна Ра?да Украї?ни, Верхо?вний Суд Украї?ни, Генера?льна Прокурату?ра Украї?ни, Кабіне?т Міні?стрів Украї?ни, Конституці?йний Суд Украї?ни; також Центра?льна Ра?да (в УНР); б) найвищих міжнародних організацій: Всесві?тня Ра?да Ми?ру, Генера?льна Асамбле?я ООН, Ра?да Безпе?ки та ин.; в) установ, у назвах яких першому слову — видовому найменню ... Читать полностью »

§ 40. Велика та мала літери в географічних та астрономічних назвах

А. З великої літери пишемо видові найменування (незалежно від кількості їхніх складників): 1) населених пунктів та їх частин: Адди?с-Абе?ба, Алу?шта, Бі?ла Це?рква, Бордж-Ома?р-Ідри?с, Бофо?рт-Уе?ст, Бри?нтон-Парк, Володи?мир-Воли?нський, Га?мбург, Дніпропетро?вськ, Жо?вті Во?ди, Кейпта?ун, Нови?й Орлеа?н, Нью?-Йорк, Пресиде?нсіа-Рокс-Са?єнс-Пе?нья, Ру?ська Поля?на, Санкт-Петербу?рг, Сан-Себастья?н, Са?нта-Марі?я, Умм-Саа?д, Микі?льська Борщагі?вка та ин.; 2) инших топографічних об’єктів: А?зія, Антаркти?да, Євро?па, Євра?зія, Півде?нна Аме?рика, Півні?чна Аме?рика (материки); Альбе?рт-Ніл, Амудар’я?, ... Читать полностью »

§ 39. Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад

А. З великої літери пишемо: 1) індивідуальні найменування людей: а) прізвища і прізвиська (зокрема діячів давнини), імена, імена по батькові, а також зменшені імена: Григо?рій Са?вович Сковорода?, Ма?рко? Луки?ч Кропивни?цький, Мико?ла Васи?льович Го?голь, Фе?дір Миха?йлович Достоє?вський; Лавре?нтій Зиза?ній, Памво? Бери?нда, Феофа?н Прокопо?вич; Яросла?в Му?дрий, Володи?мир Монома?х, Дани?ло Га?лицький, Петро? Моги?ла, Петро? Сагайда?чний (Конаше?вич), Не?стор Літопи?сець, Олекса?ндр Не?вський; Дани?ло Апо?стол, Дем’я?н ... Читать полностью »

§ 38. Велика та мала літері при вигуках, звертаннях, прямій мові, цитатах

А. З великої літери пишемо: 1) перше слово речення, що йде після вигуку (або окличного вигукового чи звуконаслідувального слова), після якого стоїть знак оклику: О! А ти, Олесю, в Києві? — крикнула Любецька (І. Нечуй-Левицький); Гей! Поля жовтіють, І синіє небо… (М. Рильський); Трю-лю-лю! Я роблю тепер, що хочу. Що захочу, те й роблю! (В. Симоненко); Годі! З рук у ... Читать полностью »

§ 37. Велика та мала літері в тексті й реченні

А. З великої літери пишемо: 1) початкове слово будь-якого тексту, його окремих частин, розділів, підрозділів, параграфів тощо; 2) перше слово речення після крапки, знака питання (знака питання з крапками), знака оклику (знака оклику з крапками), трьох крапок, якими закінчується попереднє речення: У хаті тепло: від печі йде дух, розходиться по всіх закутках (М. Коцюбинський); Вона пішла. А куди ж іти? ... Читать полностью »

§ 36. Частки

Розрізняють словотворчі частки, які, уточнюючи зміст окремих слів, є їхніми складниками, і формотворчі частки, які вживаються лише в деяких формах слова для вираження граматичних значень (хай, би та ин.). А. Словотворчі частки пишемо разом, окремо або через дефіс. 1. Разом пишемо: а) частки аби-, ані-, де-, чи-, що-, як- у складі будь-якої частини мови (крім сполучників прислівникового типу): аби?що, аби?як, ... Читать полностью »

§ 35. Сполучники

Разом пишемо складні сполучники, утворені від поєднань повнозначних чи неповнозначних слів із частками або прийменниками або поєднання повнозначного слова і неповнозначних слів: адже?, ані?ж, втім, зате?, мо?вби, на?чеб, на?чебто, немо?в, немо?вби, немо?вбито, нена?че, нена?чебто, ні?би, ні?бито, ніж, о?тже, ото?ж, приті?м, прито?му, причі?м, причо?му, проте?, се?бто, то?бто, це?бто, щоб, якби?, якщо? та ин. Примітка. Сполучники зате?, проте?, щоб, якби?, якщо?, які ... Читать полностью »

§ 34. Прийменники

1. Разом пишемо: а) складні прийменники, утворені сполученням одного або двох (іноді — трьох) прийменників із будь-якою частиною мови: вна?слідок (уна?слідок), вподо?вж (уподо?вж), за?мість, навко?ло, напередо?дні, наприкінці?, що?до; б) складні прийменники, утворені з двох простих прийменників: за?для, зара?ди, навпро?ти, окрі?м, по?за, по?між, по?над, попере?д, посере?д, про?між. 2. Через дефіс пишемо складні прийменники з початковими з-, із-: з-за (із-за), з-над, з-пе?ред, ... Читать полностью »

§ 33. Прислівники

1. Разом пишемо: а) складні прислівники, утворені сполученням прийменника з прислівником: відни?ні, відтепе?р, дони?ні, дотепе?р, забага?то, задо?вго, зана?дто, набага?то, наві?чно, нада?лі, надо?вго, наза?вжди, назо?всім, на?скрізь, наспра?вді, повсю?ди, поде?куди, позавчо?ра, поза?торік, потро?ху, утри?чі. Примітка. Від цих прислівників слід відрізняти сполучення прийменників із незмінюваними словами, вживаними в значенні іменників. Такі сполучення пишемо окремо: від сього?дні, до за?втра, на за?втра, на по?тім (не ... Читать полностью »

Наверх