Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания (страница 2)

Рубрики: Правила правописания

Подписка

§ 126. КРАПКА (.)

Правила вживання розділових знаків в українських текстах відбивають: 1) синтаксичну будову речень; 2) зміст речень або їхніх частин; 3) емоційний тон мовлення; 4) ритміку мовлення; 5) потребу зовнішнього виокремлення відповідних слів чи висловів; б) вимоги виразності і зрозумілості складників тексту. Найважливішим із зазначених чинників є синтаксична будова речень. Нерідко впливають на вибір тих чи тих розділових знаків індивідуальність мовця, його ... Читать полностью »

§ 125. Правопис складних і складених географічних назв

1. Написання окремо. Окремо пишемо: а) географічні назви, що складаються з прикметника або порядкового числівника та іменника: Бі?ла Це?рква, Ве?рхня Силе?зія, Дави?дів Брід, Залі?сся Пе?рше, Запорі?зька Січ, За?хідна Євро?па, Зеле?на Гу?ра, Нове? Мі?сто, Нови?й Сад, Сомко?ва Доли?на, Широ?кий Яр; б) власні назви й номенклатурні родові назви при них: Головни?й Кавка?зький хребе?т, Кри?мський піво?стрів, Фі?нська зато?ка, Чо?рне мо?ре; зато?ка Свято?го Лавре?нтія, ... Читать полностью »

§ 124. Правопис прикметників від географічних назв та назв народів

1. -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ). У прикметниках на -инськ(ий), -інськ(ий), утворених від географічних назв і назв народів, що мають у своїй основі компоненти -ин, -ін, -инськ, -інськ, зберігаємо той самий голосний (и або і), що і в базовій назві: Ні?жин — ні?жинський, Тульчи?н — тульчи?нський, Ту?шино — ту?шинський, Цюру?пинськ — цюру?пинський, Чигири?н — чигири?нський; грузи?н — грузи?нський, осети?н — осети?нський; Бо?лдіно — ... Читать полностью »

§ 123. Відмінювання географічних назв

1. Географічні назви з іменниковими закінченнями — як українські, так і иншомовні — переважно відмінюємо як звичайні іменники І, II та III відмін: І відміна: А?фрика — А?фрики, в А?фриці; Во?лга — Во?лги, на Во?лзі; Ло?хвиця — Ло?хвиці, Ло?хвицею, у Ло?хвиці; Махачкала? — Махачкали?, у Махачкалі?; О?львія — О?львії, О?львією, в О?львії; Пра?га — Пра?ги, у Пра?зі; Шепеті?вка — Шепеті?вки, ... Читать полностью »

§ 121

Географічні назви, не вживані без номенклатурних слів, перекладають: Араві?йське мо?ре, мис До?брої Надії, Пе?рська зато?ка. Півні?чний Льодови?тий океа?н. Звичайно перекладають і прикметники на означення розмірів, взаємного розташування та сторін світу, що виступають у складі географічних назв: Вели?кий каньйо?н, Ни?жній Но?вгород, Півде?нна Америка, Півні?чний по?люс. Читать полностью »

§ 120. Географічні назви слов’янських країн

Географічні назви слов’янських країн передаємо в українській мові в основному за тими самими правилами, що й прізвища та імена (див. § 115—117). 1. Е, E, ІЕ. Літери слов’янських алфавітів е, e, сполуки іе передаємо літерою е (крім випадків, передбачених нижче): Белгра?д, Ветлу?га, Воро?неж, За?греб, Ле?на, Нове? Ме?сто, Оне?га, Опо?ле, Пльзе?нь, По?дебради, Староме?ська пло?ща, Ще?цин. У ряді випадків літеру е слов’янських ... Читать полностью »

§ 119. Українські географічні назви

Українські географічні назви на письмі передаємо відповідно до вимови за нормами українського правопису: Верхньодніпро?вськ, Ві?нниця, Гребі?нка, Доне?цьк, Ду?бно, Жито?мир, Запорі?жжя, Здолбу?нів, Кам’яне?ць-Поді?льський, Ки?їв, Козя?тин, Кременчу?к, Криви?й Ріг, Львів, Микола?їв, Но?вгород-Сі?верський, Оде?са, Охти?рка, Рі?вне, Сіверськодоне?цьк, Трипі?лля, Ха?рків, Черні?вці, Черні?гів, Шепеті?вка, Я?мпіль; Десна?, Дніпро?, Дністе?р, За?хідний Буг, Ірпі?нь, При?п’ять, Рось, Стохі?д, Сян, Те?терів, Ти?са, Тру?біж. Примітка. У назвах українських міст треба розрізняти ... Читать полностью »

§ 118. Похідні прикметники

1. Прикметники від складних особових імен, що пишуться, через дефіс, зберігають це написання: Жан-Жаќ — жан-жа?ківський. 2. Прикметники від китайських, корейських, в’єтнамських особових назв пишемо разом: Ма?о Цзеду?н — маоцзеду?нівський. Кім Ір Се?н — кімірсе?нівський. 3. Прикметники від прізвищ типу ван Бетхо?вен, фон Бі?смарк утворюються тільки від іменника: бетхо?венський, бі?смарківський. Якщо прикметник утворюється від прізвища з прийменником, артиклем тощо, то ... Читать полностью »

§ 117. Імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, які складаються з двох чи трьох слів або до складу яких входять різні службові слова, можуть писатися окремо, разом і через дефіс. 1. Окремо пишемо: а) прізвиська (українські та перекладені иншомовні), що складаються з імени та прикметника, узгодженого з ним або з наступним іменником: Оле?на Прекра?сна, Іва?н Воло?ве О?ко, Ри?чард Ле?вове Се?рце; сюди належать ... Читать полностью »

Наверх