Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания (страница 4)

Рубрики: Правила правописания

Подписка

§ 106. Апостроф

1. Апостроф у словах иншомовного походження та похідних від них ставимо перед літерами я, ю, є, ї, які позначають сполучення звука й і наступного голосного: а) після приголосних б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, ж, ч, ш, р: б’єф, б’юве?т, б’юдже?т, б’юрд, б’юрокра?т, б’юст, вестиб’ю?ль, б’язь, п’єдеста?л, п’юпі?тр, куп’ю?ра, п’юре?, інтерв’ю?, прем’є?р, м’юзе?т, м’ю?зикл, м’ю?зик-хол, м’юо?н, м’юри?д, ... Читать полностью »

§ 104. U

Німецький u, французький u, турецький u та подібні звуки з инших мов передаємо через ю, зокрема й на початку слова: ю?берменш, Дю?ссельдорф, меню?, ноктю?рн, увертю?ра, Реюньйо?н, Юбе?р, Ататю?рк, але брошура, журі?, жуль, парашу?т, парфу?ми, парфуме?рія. Читать полностью »

§ 103. O, O, EU

Німецький, шведський, угорський o, данський ?, французький еu, німецький ое і подібні звуки різних мов передаємо через е: лес, фре?кен; Белль, Ґенц, Ґе?те, Де?же, Кельн, Ла?ґерлеф, Пе?тефі, Рекк (кіноактриса), Шре?дер, Сент-Бе?в і под., але після звука й — звукосполученням йо: Бйо?рнсон. Читать полностью »

§ 102. Е

1. Е, крім випадків иншого звукового значення в иншомовних словах, передаємо літерою е: еква?тор, екза?мен, ене?ргія, ентузія?зм, ета?п, ідеа?л, силуе?т, теа?тр, фаето?н, філе?; Еквадо?р, Па-де-Кале?, Буе?нос-Айрес; Е?двард, Еліо?т, Евбе?я, Еритре?я. 2. У ряді випадків е передаємо літерою є, що позначає звукосполучення й + е: а) коли в иншомовних словах перед е виступають j, у або і, що переходить у j, ... Читать полностью »

§ 101. I, Y та ін.

Иншомовні і, у, а також инші літери та їх сполучення, що позначають такі самі або співвідносні з ними звуки (наприклад, англійські е, ее, еа), в українській мові передаємо через і, ї та и. 1. Літеру і пишемо: а) на початку слова: ідеа?л, ізото?п, і?мпульс, істо?рія, іпри?т; Ілліно?йс, І?ндія, Ірла?ндія, Іспа?нія, І?тон (Eton); І?бсен, І?ден (Eden), Ізабе?лла, Ізо?льда, І?нґрид, а також ... Читать полностью »

§ 100. J. Y, I

1. Якщо в иншомовних словах j, у та і, а також u німецького дифтонга eu виступають перед голосними або між двома голосними, то в українській мові відповідні звукосполучення передаємо буквами є, ї, ю, я, а в позиції перед о — сполученням йо: ва?я (листок папороті, пальми), є?гер (Jager), єгові?ст, єзуї?т (Jesuit), є?на (грошова одиниця Японії), єрихо?нський; Є?мен(Yemen), Є?на (Jena), Є?нсен ... Читать полностью »

§ 99. Неподвоєні й подвоєні приголосні

1. У загальних назвах иншомовного походження подвоєння приголосних звичайно не передаємо: абревіяту?ра, адити?вний, ако?рд, акредити?в, акумуля?тор, ана?ли, апеля?ція, аташе?, ба?гі, бал (оцінка і т. ин.), бала?да, балісти?чний, бало?н, балотува?ння, баро?ко, белетри?стика, бісектри?са, бру?то, бюлете?нь, геє?на, грама?тика, грип, гру?па, до?на, іди?лія, інтеле?кт, інтерме?цо, кі?лер, клас, коле?га, колекти?в, ко?лі (порода собак), коло?на, комі?сія, лацаро?ні, лібре?то, ло?бі, мадо?на, не?то, опере?та, пі?ца, піцика?то, піяні?симо, ... Читать полностью »

§ 98. W

Англійську літеру w у позиції перед наступним голосним передаємо через в: ватерпо?ло (water polo), вігва?м (wigwam), вік-е?нд (week-end), вінче?стер (Winchester); Вашингто?н (Washington), Ве?бстер (Webster), Ве?ллінгтон (Wellington), Ві?льсон (Wilson), Ві?мблдон (Wimbledon), Ві?ндзор (Windsor), Ві?нстон (Wiston), Ві?тні (Whitney), Во?лтер (Walter), Гемінґве?й (Hemingway), але за традицією суахі?лі (swahili), уа?йт-спіри?т (white spirit); Ґолсуо?рсі (Galsworthy), (О?уен (Owen), Coyemo (Soweto), Уа?йльд (Wilde), Уе?ллс (Wells), Уе?льс (Walls), ... Читать полностью »

§ 97. F, PH, TH

1. F і ph передаємо буквою ф: фа?брика, факт, фана?тик, фарту?х, фах, федерати?вний, фігу?ра, фіна?л, фо?рма; фі?зика, філосо?фія, флегма?тик, фоне?тика, фо?сфор, фра?за; А?фрика, Флоре?нція, Фра?нція; Філаде?льфія, Фінікі?я; Феб, Фе?дра. 2. Th у словах грецького походження залежно від узвичаєного засвоєння на ґрунті української мови передаємо: а) буквою т: антоло?гія, а?стма, бібліоте?ка, гіяци?нт, дифто?нг, еритроци?ти, есте?тика, е?тика, ети?л, лабіри?нт, матема?тика, метате?за, ме?тод, ... Читать полностью »

Наверх