Breaking News

Главная » Политические партии Украины » Партія «Соціал-демократичний союз»

Партія «Соціал-демократичний союз»

Партiя «Соцiал-Демократичний Союз» (СДС) — полiтична партiя, яка на принципах добровiльностi об’єднує громадян України з метою розбудови суспiльства на засадах свободи, справедливостi, солiдарностi усiх нацiй i народностей України.
Основною метою дiяльностi СДС є участь у виробленнi державної полiтики, формуваннi органiв державної влади та мiсцевого самоврядування через своїх представникiв, на пiдставi волевиявлення виборцiв, утвердження такого суспiльного ладу, в якому всi громадяни мали б рiвнi права та можливостi для вiльної працi та покращення свого життя.
Для досягнення поставленої мети СДС ставить перед собою такi завдання:
— сприяння процесу свiдомого ставлення людини до розвитку економiки та полiтичної системи, забезпечення кожному громадянину України гiднi умови та необхiднi можливостi для змiстовного життя, всебiчної реалiзацiї розвитку своєї особистостi природних здiбностей, обдарувань i талантiв;
— сприяння створенню соцiально-справедливих, демократичних пiдвалин української державностi;
— боротьба за створення таких умов та засад iснування держави, якi б сприяли утвердженню непорушностi та невiд’ємностi мiжнародно визнаних прав людини;
— вираження iнтересiв працiвникiв, насамперед найманих i самостiйно зайнятих у матерiальнiй, духовнiй та соцiальнiй сферах;
— протидiя перетворенню людини в засiб отримання прибуткiв або реалiзацiї тоталiтарних iдей;
— захист суспiльства та особи вiд егоїзму окремих груп та особистостей, що намагаються досягти монопольної, безконтрольної полiтичної й економiчної влади;
— участь у створеннi економiчних, соцiальних, екологiчних, культурних, духовних передумов i пiдвалин свободи й щастя людини завдяки наданню економiчним та полiтичним процесам бiльш гуманного та соцiального характеру в iнтересах i пiд контролем громадян України;
— залучення народу до свiдомого вирiшення своєї долi й прийняття рiшень щодо вдосконалення механiзмiв полiтичної, економiчної та соцiальної демократiї;
— участь у забезпеченнi умов нацiонально-культурного розвитку всiх народiв, якi проживають на теренах України.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх