Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » §44. Велика те мала літери в назвах форумів, з’їздів, сесій, конгресів, наукових конференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань

§44. Велика те мала літери в назвах форумів, з’їздів, сесій, конгресів, наукових конференцій, симпозіумів, фестивалів, спортивних змагань

А. З великої літери пишемо початкові слова офіційної назви:
1) внутрішніх та міжнародних форумів різного характеру: Всесві?тній конгре?с за мир і життя?, про?ти я?дерної збро?ї; Конгре?с за?хисту культу?ри (Париж, 1935 р.); Всесві?тня конфере?нція з авто?рського пра?ва; Всеукраї?нська педагогі?чна конфере?нція; VII Міжнаро?дна конфере?нція з пробле?м семанти?чних дослі?джень; І Міжнаро?дний симпо?зіум: “Люди?на: мо?ва, культу?ра, пізна?ння”; II Міжнаро?дний з’ї?зд славі?стів; II Всеукраї?нські чита?ння з прав люди?ни та ин.;
2) внутрішніх та міжнародних фестивалів, конкурсів, змагань: І?гри до?брої во?лі, Олімпі?йські і?гри, Міжнаро?дний ко?нкурс дитя?чого малю?нка, Міжнаро?дний ко?нкурс пія?ністів і скрипалі?в і?мени П. І. Чайко?вського; Міжнаро?дний кінофестива?ль краї?н А?зії, А?фрики, Лати?нської Аме?рики та ин.
Б. З малої літери пишемо родові найменування у складі назв форумів, змагань, зібрань тощо різного типу і рангу: виробни?ча нара?да, зимо?ва Олімпія?да, Ка?ннський кінофестива?ль, конгре?с україні?стів, Панамерика?нські і?гри, Потебня?нські чита?ння, се?сія Верхо?вної Ра?ди Украї?ни, Всеукраї?нський церко?вний собо?р та ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх