Breaking News

§ 101. I, Y та ін.

Иншомовні і, у, а також инші літери та їх сполучення, що позначають такі самі або співвідносні з ними звуки (наприклад, англійські е, ее, еа), в українській мові передаємо через і, ї та и.
1. Літеру і пишемо:
а) на початку слова: ідеа?л, ізото?п, і?мпульс, істо?рія, іпри?т; Ілліно?йс, І?ндія, Ірла?ндія, Іспа?нія, І?тон (Eton); І?бсен, І?ден (Eden), Ізабе?лла, Ізо?льда, І?нґрид, а також у префіксальних і складних словах, утворених на основі таких слів з початковим і: безіде?йний, безініціяти?вний, дезінфе?кція, дезінформа?ція, доістори?чний, староінді?йський і под.;
б) після приголосного перед голосним та звуком й:
артерія?льний, генія?льний, дія?лектика, індустрія?лізація, матерія?л, соція?лізм, тіямі?н, тія?ра, фія?лка; авдіє?нція, гіє?на, кліє?нт, пієте?т; сіє?ста; пії?т (але шиї?т); ада?жіо, аксіо?ма, діо?д, фіоле?товий, чемпіо?н; джі?у-джи?тсу, консо?рціум, ра?діус, тріу?мф; парті?йний, це?зій; Бія?фра, Сія?м, Чіяту?рі, Діє?ґо-Ґарсі?я, Онта?ріо; Віярдо?, Тиція?н, Діоге?н.
Примітка. Усередині слова перед наступним голосним звук і може переходити в й. Така звукова зміна передається в українській мові сполученням йо та буквами є, я, ї: курйо?з, серйо?зний; ар’єрга?рд, бар’є?р, кар’є?ра, п’єдеста?л, прем’є?р, n’є?ca; вольтер’я?нець, к’я?нті; В’є?нна, В’єтна?м, Ов’є?до, П’ємо?нт, П’я?ве, П’яче?нца, Гава?ї; Монтеск’є?, П’є?p, Тьє?поло, Ф’є?золе, Фур’є?;
в) у загальних та власних назвах після б, п, в, м, ф, г, ґ, к, х, л, н перед наступним приголосним: бі?знес, бізо?н, бі?тум, піло?т, пірамі?да, вібра?ція, візи?т, вітамі?н, акаде?мік, мігра?ція, мі?тинг, гра?фік, фіна?нси, агіта?тор, гіга?нт, логі?чний, кіберне?тика, кільва?тер, кіно?, архі?в, хі?мія, хіру?рг, літерату?ра, респу?бліка, нігілі?зм, ні?кель, нікоти?н; Бі?рмінгем, Вісба?ден, Гібралта?р, Гімала?ї, Гіндуку?ш, Кіліманджа?ро, Кіль, Лі?ма, Ліхтенште?йн, Мікроне?зія, Міла?н, Ніге?рія, Нікара?гуа, Ніл, Туркменіста?н, Пі?ттсбург, Фі?джі, Філаде?льфія, Хі?ва, Хінга?н; Бізе?, Віва?льді, Віньї?, Гіппокра?т, Кі?плінґ, Лінко?льн, Мільєра?н, Ні?цше, Піка?ссо?, Піранде?лло, Фі?дій, Хіме?нес.
Примітка 1. У низці слів иншомовного походження, зокрема в давно засвоєних українською мовою, після б, п, в, м, ф, г, к, х, л, н пишемо и: бинт, бурми?стер (але бургомі?стр), ви?мпел, єхи?дна, імби?р, карни?з, кипари?с, лима?н, ми?ля, мирт, мигда?ль, спирт, химе?ра, шпигу?н, шпик та ин., а також у словах, запозичених із східних, переважно з тюркських мов: башки?р, калми?к, кизи?л, кишми?ш, кинджа?л, кисе?т, кишла?к та ин.
Примітка 2. Букву и пишемо також у давно запозичених словах з церковної сфери: дия?кон, єпи?скоп, єпити?мія?, єпитрахи?ль, киво?т, ми?тра, митрополи?т, панахи?да, проки?мен тощо;
г) у сполученні ія, що відповідає иншомовному іа, в кінці слів: арте?рія, інду?стрія, істо?рія, хі?мія; А?зія, Гре?ція, Норма?ндія;
ґ) після приголосних у кінці невідмінюваних слів: візаві?, колі?брі, парі?, сулугу?ні, таксі? (але таксист), Віші?, Замбе?зі, Ка?прі, Кара?чі, Нагаса?кі, По?ті, Сан-Сусі?, Фі?джі; Пестало?цці.
2. Літера ї на місці иншомовного і виступає в позиції після голосного, коли у вимові з’являється вставний й: кофеї?н, моза?їка, наї?вний, проза?їк, руї?на, теї?н; Гаї?ті, Енеї?да, Каї?р.
3. Літеру и пишемо у загальних та власних назвах після літер на позначення приголосних д, т, з (дз), с, ц, ж (дж), ч (щ), ш, р (так зване “правило дев’ятки”) перед наступною літерою, що позначає приголосний звук, крім й: диве?рсія, ди?лер, дипло?м, дире?ктор, мето?дика; інститу?т, тип, тира?да, тита?н; казино?, позити?вний, пози?ція, фізи?чний; силуе?т, си?мвол, симе?трія; пеніцилі?н, цивіліза?ція, ци?ркуль, цитаде?ль; жирандо?ль, жиронди?ст, режисе?р; джигі?т, джи?нси, джип; речитати?в, чи?пси, чичеро?не; ши?лінг, шифр, ши?хта; барито?н, корифе?й, ритуа?л; Адди?с-Абе?ба, Дижо?н, Ди?ксон, Кордильє?ри, Скандина?вія, Брази?лія, Занзиба?р, Зимба?бве, Великобрита?нія, Орино?ко, Рив’є?ра, Рим, Ри?міні, Цю?рих, Мадри?д, Міссиси?пі, Си?дней, Сингапу?р, Сираку?зи, Си?рія, Аргенти?на, Тибр, Тиро?ль, Тимішоа?ра, Тимо?р, Ле?йпциг, Сан-Франци?ско, Цинцинна?ті, Алжи?р, Жиро?нда, Вірджи?нія, Чика?го, Чи?лі, Вашингто?н, Ге?мпшир; Дидро?, Ди?зель, Ди?трих, Еди?п, Зи?ґфрид, Рози?на, Ґримм, Сике1йрос, Си?львія, Си?менс, Тинторе?тто, Тиція?н, Цеци?лія, Жильєро?н, Жиска?р д’Есте?н, Мажино?, Джи?ммі, Арчиба?льд, Чикова?ні, Чинґісха?н, Абаши?дзе, Ши?ллер, Шира?к та ин., але Джіо?к, Жія?р, Чіо?нг (згідно з п. 1 цього параграфа).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх