Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 124. Правопис прикметників від географічних назв та назв народів

§ 124. Правопис прикметників від географічних назв та назв народів

1. -ИНСЬК(ИЙ), -ІНСЬК(ИЙ). У прикметниках на -инськ(ий), -інськ(ий), утворених від географічних назв і назв народів, що мають у своїй основі компоненти -ин, -ін, -инськ, -інськ, зберігаємо той самий голосний (и або і), що і в базовій назві: Ні?жин — ні?жинський, Тульчи?н — тульчи?нський, Ту?шино — ту?шинський, Цюру?пинськ — цюру?пинський, Чигири?н — чигири?нський; грузи?н — грузи?нський, осети?н — осети?нський; Бо?лдіно — болді?нський, Турі?нськ — турі?нський, Філіппі?ни — філіппі?нський.
В аналогічних прикметниках, утворених від географічних назв, що не мають в основі -ин, -ін, пишемо и, за винятком позиції після звука й: Аля?ска — аля?скинський, Атла?нтик-Си?ті — атла?нтик-си?тинський, Баку? — баки?нський, Кабарда? — кабарди?нський, По?ті — по?тинський, Со?чі — со?чинський, Уфа? — уфи?мський, Чита? — чити?нський. Ша?хти — ша?хтинський, але Амудар’я — амудар’їнський.
2. –ОВСЬК(ИЙ) [-ЬОВСЬК(ИЙ)], -ЕВСЬК(ИЙ) [-ЄВСЬК(ИЙ)], -ІВСЬК(ИЙ) [-ЇВСЬК(ИЙ)]. У прикметниках на -овськ(ий) [-ьовськ(ий)], евськ(ий) [-євськ(ий)], -івськ(ий) [-ївськ(ий)], утворених від географічних назв, що мають у своїй основі –ов (-ьов), ев (-єв), -ів (-їв), зберігаємо той самий голосний (о, е, є, і, ї), що і в базовій назві: Іва?ново — іва?новський, Ко?сово — ко?совський, Тамбо?в — тамбо?вський, Могильо?в — могильо?вський; Кара?чев — кара?чевський, Колгу?єв — колгу?євський; Кишині?в — кишині?вський, Могилі?в — могилі?вський. Якщо при творенні таких прикметників від українських географічних назв відкритий склад з о, е стає закритим, діє правило чергування о, е з і: Лозова? — лозі?вський, Сва?тове — сва?тівський, Хме?леве — хме?лівський.
У прикметниках, утворених від географічних назв, що не мають у своїй основі цих компонентів, в українських відтопонімних похідних вживаємо -івськ-: Бі?ла Це?рква — білоцеркі?вський. Верболо?зи — верболо?зівський, Гребі?нка — гребі?нківський, Печиво?ди — печиво?дівський; в инших — -івськ- або -овськ- (часто залежно від наголосу): Валу?йки — валу?йківський, Березники? — березникі?вський. Златоу?ст — златоу?стівський, але Москва? — моско?вський, Оре?л — орло?вський.
3. Зміни приголосних. При творенні прикметників за допомогою суфікса -ськ-(ий) від географічних назв і назв народів, основа яких закінчується на приголосний, відбуваються такі фонетичні зміни:
а) г, ж, з + -ськ-(ий) — -зьк-(ий): Буг — бу?зький, Во?лга — во?лзький, Гаа?га — гаа?зький, Га?мбург — га?мбурзький, Калу?га — калу?зький, Криви?й Ріг — криворі?зький, Ла?дога — ла?дозький, Люксембу?рг — люксембу?рзький, Ле?йпциг — ле?йпцизький, Остро?г — остро?зький, Пра?га — пра?зький, Ри?га — ри?зький, Стра?сбург — стра?сбурзький; Воро?неж — воро?незький, Запорі?жжя — запорі?зький, Пари?ж — пари?зький; Абха?зія — абха?зький, Кавка?з — кавка?зький, Сираку?зи — сираку?зький, францу?з — францу?зький;
б) к, ц(ь), ч + -ськ-(ий) — -цьк-(ий): Баскунча?к — баскунча?цький. Вели?кі Лу?ки — великолу?цький. Ви?шній Волочо?к — вишньоволо?цький, Владивосто?к — владивосто?цький, грек — гре?цький, Кагарли?к — кагарли?цький, калми?к — калми?цький, Кобеля?ки — кобеля?цький; коря?к — коря?цький, Кременчу?к — кременчу?цький, Прилу?ки — прилу?цький, слова?к — слова?цький, таджи?к — таджи?цький, узбе?к — узбе?цький; Ні?цца — ні?ццький, Суе?ц — суе?цький, Черепове?ць — черепове?цький; Ба?хмач — ба?хмацький. Га?лич — га?лицький, Гри?нвіч — гри?нвіцький, О?вруч — о?вруцький;
в) с, х, ш + -ськ-(ий) — -ськ-(ий): Оде?са — оде?ський, Тбілі?сі — тбілі?ський, тунгу?с — тунгу?ський, Черка?си — черка?ський, черке?с — черке?ський, Я?сси –я?сський; воло?х — воло?ський, каза?х — каза?ський, Караба?х — караба?ський, Лепети?ха — лепети?ський, чех — че?ський; Золотоно?ша — золотоні?ський, лати?ш — лати?ський, Сива?ш — сива?ський, чува?ш — чува?ський, Русь — ру?ський, Білору?сь — білору?ський.
Примітка 1. Для збереження звукового складу твірних основ у деяких прикметниках зазначені приголосні перед суфіксом –ськ- не змінюємо: Небіт-Да?г — небі?т-да?гський; Клуж — клу?жський; ацте?к — ацте?кський, Бангко?к — бангко?кський, баск — ба?скський, Ге?льсинкі — ге?льсинкський, Да?кка — да?ккакий, і?нки — і?нкський, Ме?кка — ме?ккський, Мона?ко — мона?кський, Нью-Йо?рк, — нью-йо?ркський, Са?ки — са?кський, тюрк — тю?ркський; Конста?нца — конста?нцський; Лама?нча — лама?нчський, Печ — пе?чський; Вакх — ва?кхський; Ош — о?шський, а також: белу?дж — белу?джський, Ке?мбрідж — ке?мбріджський.
Примітка 2. Від назв Пере?мишль і Ра?домишль можливі варіянти пере?мишльський і пере?миський, ра?домишльський і ра?домиський.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх