Breaking News

§ 20. Коли Ь не пишемо

М’який знак (ь) не пишемо:
1. Після р у кінці складу або слова: вір, ві?рте, гірки?й, кобза?р, лі?кар, монасти?р, переві?р, секрета?р, тепе?р, тюрма?, Харкі?в.
2. Після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ськ(ий), -ств(о): інжене?р, кі?нчик, промі?нчик, ме?нший, то?нший, У?манщина; воли?нський, громадя?нський, освітя?нський, селя?нський, у?манський, громадя?нство, селя?нство, але бриньча?ти, до?ньчин, ня?ньчин, ня?ньчити та ин., бо в твірних основах між приголосними виступає ь: бри?нькати, до?нька, ня?нька.
3. Після м’яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть инші м’які приголосні: ві?нця, дзвя?кнути, кінці?вка, ко?ристю, ланцюжо?к, при?п’ятський, ра?дість, різдвя?ний, світ, свя?то, слід, сміх, сніг, сніп, сього?дні, танцюва?ти, цвях, ща?стя, але різьбя?р (і різьба?р), тьмя?ний і похідні від них.
Примітка. Коли ь наявний у формі називного відмінка іменника, то він зберігається й у всіх инших відмінках; коли ж у називному відмінку його немає, то й в инших відмінках його не пишемо, пор.: Га?лька — Га?льці, дівчи?нонька — дівчино?ньці, письмо? — на письмі?, ре?дька — ре?дьці, але га?лка — га?лці, ка?зка — ка?зці, сторі?нка — сторі?нці, па?смо — у па?смі.
4. Після л в іменникових суфіксах -алн-(о), -илн-(о): де?ржално, пу?жално, ці?пилно та ин., але в зменшених формах ь пишемо: де?ржальце, пу?жальце й под.
5. Між подвоєними м’якими приголосними: буття?, воло?сся, галу?ззя, гілля?стий, життя?, камі?ння, ллє?ться, підні?сся, прила?ддя, сі?ллю.
6. Після д, м, т перед суфіксами -ченк-(о), -чук, -чишин: Фе?дченко, Па?нченко, безба?тченко; Радчу?к, Степанчу?к, Федчи?шин, Гринчи?шин, але після л пишемо ь: Миха?льченко, Михальчу?к.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх