Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 28. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

§ 28. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПРАВОПИСУ СКЛАДНИХ СЛІВ

Складні слова можна утворювати за допомогою сполучних звуків і без них.
1. Сполучні звуки О, Е (Є). Коли перша частина складного слова — прикметник, то сполучним звуком виступає о: важкоатле?т, гірничопромисло?вий, чорногу?з, яснозо?рий; якщо першою частиною такого слова є прикметник м’якої групи, то перед о пишемо ь: верхньодніпро?вський, давньору?ський, середньові?ччя, синьоо?кий.
Примітка. З цими словами не слід змішувати складних слів, першою частиною яких є прислівник вищого ступеня порівняння на е: вищезга?даний, нижчепідпи?саний.
2. Коли перша частина складного слова — іменник або займенник, то сполучним звуком буває:
а) після твердого приголосного, зокрема після шиплячого, звук о: атомохі?д, грушоподі?бний, дощомі?р, самовчи?тель, але кожум’я?ка, овочесхо?вище, очеви?дний;
б) після м’якого приголосного (неподовженого), який закінчує основу іменника, пишемо е: бурело?м, землетру?с, працезда?тний, яйцеподі?бний, але коно?в’язь, коногі?н, костогри?з, костопра?в, свинопа?с, свинома?тка;
в) після й, який закінчує основу іменника м’якої групи, або м’якого подовженого приголосного першої частини пишемо є: боєзда?тність, краєзна?вство; життєзда?тний, життє?пис, насіннєсуша?рка.
3. Складні слова без сполучного звука. Складні слова можна утворювати без сполучного звука – шляхом безпосереднього приєднання основи до основи. При цьому перша основа може закінчуватися:
а) на голосний звук: всюдихі?д, кількаразо?вий, радіокоміте?т; одноде?нний, двоя?русний, трині?жок, чотирику?тник; двадцятирі?чний, п’ятику?тний, семими?льний;
б) на приголосний звук: Бори?спіль, Ви?шгород, Ми?ргород, Но?вгород, У?жгород; дипкур’є?р, літреда?ктор, медінститу?т.
4. Складні слова пишемо разом і через дефіс.
Разом пишемо:
а) усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацба?нк, Міносві?ти, міськра?да, профспі?лка, соцстра?х; профспілко?вий, соцстра?хівський. Сюди належать і всі складні слова, першою частиною яких виступають компоненти: авія-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- й под.;
б) складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначений цифрою): двобі?чний, сімдесятирі?ччя, трику?тник, тривідсо?тковий, чотиримі?сячний, двоосьови?й, чотириа?ктний.
Через дефіс пишемо:
а) складні слова, утворені повторенням того самого слова: писа?в-писа?в, роби?в-роби?в, ходи?в-ходи?в, бі?лий-бі?лий, леге?нький-леге?нький, бага?то-бага?то, си?ньо-си?ньо, ти?хо-ти?хо;
б) складні слова — поєднання синонімів: ги?дко-бри?дко, зро?ду-ві?ку, ти?шком-ни?шком, ча?сто-гу?сто; антонімів: більш-ме?нш, ви?димо-неви?димо; близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: ба?тько-ма?ти (батьки), хліб-сіль (їжа); спільнокореневих слів різної будови: вели?кий-превели?кий, з да?вніх-даве?н, з ді?да-пра?діда, ма?ло-пома?лу, пові?к-ві?ки, ра?дий-раді?сінький, си?ла-силе?нна, ти?хий-тихе?сенький.
Примітка. Два слова, одне з яких має форму називного, а друге — орудного відмінка, пишемо окремо; кіне?ць кінце?м, одни?м одна?, честь че?стю, чин чи?ном. Так само займенника та іменника того ж кореня: сама? самото?ю;
в) сполучення слів на позначення приблизности: день-дру?гий, годи?на-дві, не сього?дні-за?втра, три-чоти?ри.
Примітка. Поєднання слів зі значенням приблизности або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставимо тире: 3—4 (дні), учні 8—10 класів;
г) складні вигуки та звуконаслідування: гей-ге?й, гей-гей-ге?й, ого-го?, бом-бо?м, бом-бом-бо?м;
ґ) протяжні звуки в словах: По-о-лку, стій! По-о-дай, а то во-о-ни наморились уже й та-а-к біля мене (А. Тесленко);
д) літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, ЗШ-111, АН-24;
е) літерні найменування паралельних класів у школах, різних будинків з однаковими номерами на тій самій вулиці: 7-А, 10-Б; вул. Зодчих,буд. 26-А;
є) терміни, у складі яких є літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний;
ж) літерні скорочення складних слів: с.-г. — сільськогосподарський, с.-д. — соціял-демократ, соціял-демократичний, ст.-сл. — старослов’янський. Але скорочення, утворені від словосполук, пишемо окремо: с. г. — сільське господарство.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх