Breaking News

§ 32. Складні прикметники

Разом пишемо:
а) складні прикметники, утворені від складних іменників, писаних разом: електросилови?й (електроси?ла), залізобето?нний (залізобето?н), лісостепови?й (лісостеп), м’ясозаготіве?льний (м’ясозаготі?вля), радіофізи?чний (радіофізика), самохі?дний (самохід), теплообмі?нний (теплоо?бмін), чорнозе?мний (чорно?зем);
б) складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгодженого з ним прикметника: загальноосві?тній (зага?льна осві?та), легкоатлети?чний (легка? атле?тика), мовностильовий (мо?вний стиль), народногоспода?рський (наро?дне господа?рство), народнопоети?чний (наро?дна пое?зія), первіснообщи?нний (перві?сна общи?на), правобере?жний (пра?вий бе?рег), сільськогоспода?рський (сільське? господа?рство), східнослов’я?нський (схі?дні слов’я?ни);
в) складні прикметники з другою віддієслівною частиною: волелю?бний, деревообро?бний, карколо?мний, машинобудівни?й.
Примітка. Прикметники з другою префіксальною віддієслівною частиною пишемо через дефіс: ванта?жно-розванта?жувальний, контро?льно-вимі?рювальний;
г) складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник: важкохво?рий, внутрішньозаводськи?й, загальнодержа?вний; так само й ті, в яких другим складником є дієприкметник: вищезга?даний, нижчепідпи?саний, новоутво?рений, свіжозру?баний, але тро?хи ви?ще зазна?чений (параграф), бо є пояснювальне слово.
Примітка 1. Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, здебільшого зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолю?тно сухи?й, ві?льно конверто?ваний, діаметра?льно протиле?жний, послідо?вно миролю?бний, рі?зко окре?слений, суспі?льно кори?сний, суспі?льно необхі?дний, хімі?чно зв’я?заний.
Примітка 2. У складних термінах прислівник — компонент, що уточнює значення складного прикметника, пишемо разом із цим прикметником: видовженотупоконі?чний, короткогрушоподі?бний, округлояйцеподі?бний;
ґ) складні прикметники (з двох або кількох компонентів), у яких основне змістове навантаження передає останній прикметник, а попередні лише звужують, уточнюють його. Такі прикметники здебільшого мають термінологічне значення: вузькодіале?ктне (мовне явище), грудочеревна? (перепона), давньоверхньоніме?цька (мова), двовуглеки?слий (газ), лінгвостилісти?чні (особливості); також — глухоніми?й, сліпоглухоніми?й;
д) складні прикметники, першою частиною яких є числівник, написаний літерами: двадцятиповерхо?вий, семиразо?вий, стовідсотко?вий, стото?нний, двохсотдвадцятип’ятирі?чний, але 225-рі?чний;
е) складні прикметники, утворені з двох неоднорідних прикметників (зокрема ті, які виражають відношення родової ознаки до видової); поперечношліфува?льний (поперечний шліфувальний верстат).
2. Через дефіс пишемо:
а) складні прикметники, утворені від складних іменників, писаних із дефісом: ві?це-президе?нтський (ві?це-президе?нт), ди?зель-мото?рний (ди?зель-мото?р), соція?л-демократи?чний (соція?л-демокра?т), у?нтер-офіце?рський (у?нтер-офіце?р), член-кореспонде?нтський (член-кореспонде?нт).
Примітка. В окремих випадках, коли прикметник утворено від сполучення іменника з прикладкою, дефіс не ставимо: Москва?-ріка? — москворі?цький;
б) складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметникових основ, якщо названі цими основами поняття не підпорядковані одне одному: агра?рно-сирови?нний, держа?вно-монополісти?чний, електро?нно-обчи?слювальний, культу?рно-техні?чний, лісопи?льно-стру?гальний, ма?сово-політи?чний, мо?вно-літерату?рний, навча?льно-виховни?й, науко?во-техні?чний, озе?рно-лісови?й, пло?ско-опу?клий, постача?льно-збутови?й, свердли?льно-довба?льний, суспі?льно-політи?чний, столя?рно-механі?чний; а також узвичаєні: всесві?тньо-істори?чний, літерату?рно-мисте?цький, наро?дно-ви?звольний, підзо?листо-боло?тний тощо; між компонентами цих складних прикметників, не з’єднаними в одне слово, можна вставити сполучник і: агра?рний і сирови?нний, навча?льний і виховни?й тощо;
в) складні прикметники, першу частину яких закінчують -ико (-іко, -їко): геро?їко-романти?чний, істори?ко-культу?рний, меха?ніко-математи?чний, полі?тико-економі?чний, фі?зико-географі?чний;
г) складні прикметники з першою частиною військово-, воєнно-: військо?во-морськи?й, військо?во-спорти?вний, воє?нно-істори?чний, воє?нно-стратегі?чний.
Примітка. Складні субстантивовані прикметники військовозобов’я?заний, військовополоне?ний пишемо разом;
ґ) складні прикметники, в яких перша частина не має прикметникового суфікса, але яка за змістом є однорюрідна з другою частиною й приєднана до неї за допомогою сполучного звука о або е: ви?но-горілча?ний, м’я?со-во?вня?ний, м’я?со-моло?чний, крохма?ле-па?токовий.
Примітка. Складні прикметники цього типу, що виступають як наукові нові терміни, пишемо разом: головоно?гі, грудочеревна? (перепона);
д) складні прикметники, утворені з двох або кількох основ, які означають якість із додатковим відтінком, відтінки кольорів або поєднання кількох кольорів в одному предметі: блаки?тно-си?ній, гіркува?то-соло?ний, ки?сло-соло?дкий, моло?чно-бі?лий, сі?ро-голуби?й, те?мно-зеле?ний, черво?но-зеле?но-си?ній, але жовтогаря?чий, червоногаря?чий (окремі кольори);
е) складні назви проміжних сторін світу: півде?нно-схі?дний, півні?чно-за?хідний; норд-о?стівський;
є) складні прикметники, першим компонентом яких є числівник, написаний цифрами: 20-рі?чний, 10-поверхо?вий.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх