Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 39. Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад

§ 39. Велика та мала літери в назвах людей, істот і посад

А. З великої літери пишемо:
1) індивідуальні найменування людей:
а) прізвища і прізвиська (зокрема діячів давнини), імена, імена по батькові, а також зменшені імена: Григо?рій Са?вович Сковорода?, Ма?рко? Луки?ч Кропивни?цький, Мико?ла Васи?льович Го?голь, Фе?дір Миха?йлович Достоє?вський; Лавре?нтій Зиза?ній, Памво? Бери?нда, Феофа?н Прокопо?вич; Яросла?в Му?дрий, Володи?мир Монома?х, Дани?ло Га?лицький, Петро? Моги?ла, Петро? Сагайда?чний (Конаше?вич), Не?стор Літопи?сець, Олекса?ндр Не?вський; Дани?ло Апо?стол, Дем’я?н Многогрі?шний, Ян Гус, Ка?рел Ча?пек, Ю?ліуш Слова?цький, Фредери?к Шопе?н, Хри?сто Бо?тев, Іва?н Ва?зов, І?во А?ндрич, Наполео?н Бонапа?рт, Ґю?став Флобе?р, Джон Ґолсуо?рсі, Теодо?р Дра?йзер, Джордж Вашинґто?н, Ге?нрих Манн, Луї?джі Піранде?лло, Рабіндрана?т Таґо?р, Муса? Джалі?ль, Ва?жа Пшаве?ла, Ома?р Хайя?м, Олекса?ндр Македо?нський, Ри?чард Ле?вове Се?рце; також особові наймення індіянців: Чингачгу?к, Мале?нький Во?вк; також пестливі форми імен: Богда?ночко (про Богдана Хмельницького), Юрко?, Юра?сь (про Юрія Хмельницького), Мару?ся Чура?й, Мару?ся Богусла?вка; Іва?сь, Пе?трик, Петру?сь, Тодо?сь, Я?сик, Ганну?ся, Катру?ся, Оле?ся, Уля?нка;
б) псевдоніми, конспіративні клички, народні наймення-символи: Ма?рко? Вовчо?к (Марія Олександрівна Вілінська), Ле?ся Украї?нка (Лариса Петрівна Коса?ч), Оле?на Пчі?лка (Ольга Петрівна Коса?ч), Оста?п Ви?шня (Павло Михайлович Губенко), Я?нка Купа?ла (Іван Домінікович Луцевич), Яку?б Ко?лас (Костянтин Михайлович Міцкевич), Скита?лець (Степан Гаврилович Петров), Марк Твен (Самюель-Ленхорн Клеменс); Кобз?ар (про Тараса Шевченка); Каменяр (про Івана Франка), Хміль (про Богдана Хмельницького);
в) складники китайських, корейських, в’єтнамських, бірманських, індонезійських, таїландських індивідуальних найменувань: Сунь Ятсе?н, Вень Тиню?нь, Лі Бо; Лім Хон Ін; Хо Ши Мін; У Ну Мунг, У Чин Су; Вілуйо? Пуспоюдо?, Суджоно? Ходино?то?; Кула?б Сайпради?т, Ватака?н;
г) иншомовні прізвища з початковими частками О’, Д’, Ван-, Мак-, Сан-, Сен-, Ібн: О’Ге?нрі, О’Ке?йсі, О’Ко?ннор, Д’Аламбе?р, Д’Артанья?н, Ван-Да?мм, Ван-Дейк, Мак-Маґо?н, Сан-Марти?н, Сен-Симо?н; Ібн Русте?, Ібн Си?на;
ґ) наймення відомих літературних героїв зі словом Дон (“пан”): Дон Жуа?н, Дон Хуа?н, Дон Кіхо?т;
д) складні імена, прізвища, псевдоніми (кожний їх складник): Зино?вій-Богда?н, Богда?н-І?гор, Вільге?льм-Ри?хард, Жан-Жа?к, Джеймс-Фенімо?р, Марі?я-Тере?за, Марі?я-Антуане?тта, Е?рих-Марі?я; Ба?йда-Вишневе?цький, Кві?тка-Основ’я?ненко, Нечу?й-Леви?цький, Соловйо?в- Сєдо?й, Но?виков-Прибо?й;
е) множинні форми від прізвищ (прізвиськ) на позначення роду, династії або вжитих у стилістично піднесеному тоні: Вишневе?цькі, Кайдаші?, Симире?нки; Бурбо?ни, Вели?кі Мого?ли, Га?бсбурґи, Рома?нови, Рю?риковичі;
є) присвійні прикметники від імен та прізвищ із суфіксами -ів (-ов-а, -ев-а, -ов-е, -ев-е), -їв (-єв-а, -єв-е), -ин (-ин-а, -ин-е), -їв (-єв-а, -єв-е), що вказують на належність чого-небудь комусь: Грінче?нків словни?к, Франко?ве сло?во, Гри?цева нау?ка, Андрі?їв приз, Ле?сині ві?рші, Марі?їн лист;
ж) прикметникові утворення від прізвищ: Но?белівська пре?мія, ву?лиця Го?голівська, Шевче?нківська енциклопе?дія, Франкі?вська кімна?та;
2) індивідуальні назви:
а) іпостасей (осіб) Святої Трі?йці, найменувань Богородиці та слова, що їх заміняють (також кожне слово складних і складених найменувань): Бог, Бог-Оте?ць, Я?гве (Єго?ва), Бог-Си?н, Бог-Ду?х Святи?й, Госпо?дь Всеви?шній, Вседержи?тель, Син Бо?жий, Святи?й Дух, Богоро?диця, Бо?жа Ма?тір, Пречи?ста [Ді?ва], Богома?тір, Трі?йця та ин.; Він, Його? та ин.
б) біблійних: Ада?м, А?вель, Ісу?с Христо?с, Марі?я Магдали?на, Петро?, Павло?, Матві?й, Мойсе?й, Лука?, Йо?сип Прекра?сний, Ю?да Іскаріо?т, Іва?н Богосло?в, Іва?н Хрести?тель (Предте?ча) та ин.;
в) міфологічних істот і божеств: Перу?н, Ла?да, Мара?, Купа?ло, Яри?ло, Дажбо?г, Сваро?г, Коляда?, Со?нце-Дажбо?г, Вого?нь-Сваро?жич, Род, Стрибо?г, Хорс, Ве?лес, Лель; Зевс, Юпі?тер, Афі?на (Ате?на), Афроди?та, Вене?ра; Ахілле?с, Анте?й, Гера?кл, Промете?й; Бу?дда, Магоме?т, Алла?х, Мо?ло?х, Ка?рма, Ра?ма, Ши?ва, Морґа?на, Жи?ва, Левіяфа?н та ин.
г) персоніфікованих дійових осіб у байках, казках, драматичних творах: Вовк, Кіт, Ле?бідь, Рак, Щу?ка, Міро?шник, Жа?ба, Віл, Зозу?ля, Пі?вень, Сви?та, Торби?на, Перекоти?по?ле, Виногра?д; Ко?цький, Черво?на Ша?почка, Попелю?шка, Дід Моро?з, Са?нта-Кла?ус, Снігу?ронька; Лісови?к, Ма?вка, Переле?сник; також кожне слово складних назв казкових дійових осіб: Іва?сик-Теле?сик, Іва?н-Побива?н; також перше слово персоніфікованих словосполучень: Той, що гре?блі рве; Той, що в скалі? сиди?ть;
3) клички тварин (свійських і приручених): Рябко?, Сірко? (собаки); Сніжи?нка (кішка); Гнідко?, Стріла? (коні); Круторо?гий, Си?вий (воли); Голу?бка, Ли?ска (корови); Ра?ві, Ша?ші (слони); Кра?сень, Фарао?н (папуги) та ин.;
4) пошанні звертальні форми в офіційному та приватному листуванні: Па?не, Добро?дію, Громадя?нине, Дру?же та ин.; Па?не Президе?нте, Па?не Голо?во та ин.; Ваш, Твій та ин.;
5) умовні назви осіб (суб’єктів) в офіційних документах:
а) персоніфіковані найменування сторін, що укладають угоди, контракти тощо: А?втор, Видавни?цтво, Замо?вник, Викона?вець, Постача?льник, Покупе?ць та ин.;
б) персоніфіковані наймення у практиці міжнародних відносин та в актах міжнародного значення: Висо?кий Гість, [Висо?кі] Догові?рні Сто?рони та ин.;
6) назви найвищих посад (крім родових найменувань у їхньому складі):
а) в Україні: Президе?нт Украї?ни (Президе?нт), Голова? Конституці?йного Су?ду Украї?ни, Голова? Верхо?вної Ра?ди Украї?ни, Прем’є?р-міні?стр Украї?ни (Прем’є?р-міні?стр), Генера?льний прокуро?р Украї?ни;
б) инших країн згідно з нормами офіційного протоколу: Президе?нт І?ндії, Президе?нт Ме?ксики, Ма?ршал Се?йму (Сена?ту) Респу?бліки По?льща, Прем’є?р-міні?стр Кана?ди та ин.;
в) міжнародного й дипломатичного рівнів: Генера?льний секрета?р ООН, Генера?льний ко?нсул (але Надзвича?йний і Повнова?жний Посо?л);
г) у церковній ієрархії: Дала?й-ла?ма, Патрія?рх Ки?ївський і всіє?ї Украї?ни-Ру?си, Па?па Ри?мський, Святі?йший оте?ць та ин.;
ґ) у світському і церковному етикеті: Ва?ше Превосходи?тельство, Ва?ша Королі?вська Вели?чність, Ва?ша Свя?тістьта ин.;
д) різного рангу згідно з нормами офіційного протоколу: Міні?стр осві?ти Украї?ни, Посо?л Ісла?мської Респу?бліки Іра?н, Президе?нт Націона?льної акаде?мії нау?к Украї?ни, Генера?льний ко?нсул Кана?ди, Принц Уе?льський;
7) символи (релігійні, містичні, філософські та ин.), зумовлені текстовою стилістичною настановою: Во?ля, До?ля, Душа?, Життя?, Ідея?, Нова? Украї?на, Потойбі?чність, Пра?вда, Сме?рть, Те?мрява, Філосо?фія Без Дзе?ркала, Ща?стя та ин.
Б. З малої літери пишемо:
1) службові слова — складники иншомовних індивідуальних особових найменувань (вам, да, де, ді, дю, дер, ед, ель, ла, ле, лос, фон та ин.): Лю?двіґ ван Бетхо?вен, Леона?рдо да Ві?нчі, Ло?пе де Ве?ґа, Кур де Жебелі?н, Брето?н де лос Ерре?рос, Ко?ла ді Ріє?нцо, ді Вітто?ріо, дю Гар, Нур ед Дин, Абд ель Кери?м, ле Шапельє?, фон дер Гольц та ин.; але Декандо?ль, Делі?ль, Дериба?с, Лага?рп, Ламеттрі?, Лафонте?н, Леса?ж, Фонві?зін;
2) слова дон (“пан”) і дона (“пані”) перед особовим ім’ям як форма ввічливого звертання: дон Мануе?ль, дон Фердина?нд, до?на Клари?та, до?на Ро?са та ин.;
3) компонент -паша в тюркських особових назвах: Геди?к-паша?, Осма?н-паша? та ин.;
4) кваліфікаційні прикладки після імен: Іва?н-царе?нко, Ки?рик-мужичо?к та ин.;
5) узагальнені назви — похідні від імен і прізвищ та утворення від них: донжуа?н (донжуа?нство, донжуа?нський), ловела?с, ме?нтор (ме?нторський), мецена?т (мецена?тство), робінзо?н (робінзона?да), бра?унінг (пістолет), галіфе? (штани), ди?зель (двигун), макінто?ш (одяг), макси?м (кулемет), рентге?н (апарат), френч (одяг);
6) загальні назви — похідні від найменувань персонажів казок, вистав, творів для дітей тощо: ба?ба-яга?, дід-моро?з, іва?н-покива?н, попелю?шка, черво?на ша?почка та ин.;
7) родові, узагальнені та образні назви міфологічних істот: а?нгел, де?мон, лісови?к, му?за, ні?мфа, руса?лка, тита?н, фавн, фе?я, бог Перу?н, моло?х війни?, змагання геркуле?сів, ю?да (зрадник);
8) множинні прізвища, вжиті в стилістично зневажливому тоні: кали?тки, кві?слінги, пузирі?, хлестако?ви та ин.;
9) загальні назви, утворені від власних імен (прізвищ): банде?рівець, геґелья?нець, махно?вець, фрейди?зм, шевченкія?на та ин.;
10) назви народів, племен, а також людей за національною ознакою або за місцем проживання: австрі?йці, бельгі?йці, венесуе?льці, коре?йці, япо?нці; ацте?ки, герма?нці, деревля?ни, помо?ри, ти?верці; америка?нець, боліві?єць, слова?чка, чех, шриланкі?йка; волиня?нин, закарпа?тець, кия?нка, львів’я?нин, одеси?т, полта?вець, полта?вка, харків’я?нин та ин.;
11) назви посад, звань, наукових ступенів тощо: архімандри?т, ві?це-президе?нт, ві?це-прем’є?р, ві?це-прем’є?р-міні?стр, генера?льний дире?ктор, глава? держа?ви (у?ряду, адміністра?ції), держа?вний секрета?р, єпи?скоп, президе?нт акаде?мії нау?к, проре?ктор, ре?ктор, уче?ний секрета?р, федера?льний ка?нцлер; акаде?мік, генера?л-лейтена?нт, заслу?жений дія?ч мисте?цтв, наро?дний арти?ст Украї?ни, лауреа?т Держа?вної пре?мії і?мени Тара?са Шевче?нка, профе?сор, член-кореспонде?н; до?ктор нау?к, кандида?т нау?к та ин.;
12) назви найвищих посад іноземних держав, а також високих посад різного рангу, якщо цього не вимагає офіційний протокол: президе?нт США, міні?стр закордо?нних справ Че?хії, міні?стр осві?ти Украї?ни, посо?л Бе?льгії, президе?нт Націона?льної акаде?мії нау?к Украї?ни та ин.;
13) множинні або узагальнені клички тварин: ли?ски, рябки?, сірки?;
14) загальні назви тварин: бульдо?г, вівча?рка, дог, пі?нчер, сенберна?р (породи собак); йоркши?р (порода свиней); лего?рн (порода курей); симента?лка (порода корів) та ин.;
15) прикметники, утворені від власних особових імен:
а) за допомогою суфіксів -івськ- (-ївськ-), -инськ-(-їнськ-): бальза?ківський вік, микола?ївські часи?, катери?нинська Росі?я, рентге?нівський зні?мок, шевче?нківський стиль;
б) якщо вони входять до складу стійких словосполучень: а?вгієві ста?йні, ахілле?сова п’ята?, горді?їв ву?зол, дамо?клів меч, езо?півська мо?ва, прокру?стове ло?же, ю?дині срібняки?; архіме?дова спіра?ль, базе?дова хворо?ба, бертоле?това сіль, ві?ттова хворо?ба, га?йморова порожни?на, піфаго?рова теоре?ма.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх