Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 43. Велика літера в заголовках, назвах книг, творів мистецтва, наукових праць, офіційних докуметів, почесних нагород

§ 43. Велика літера в заголовках, назвах книг, творів мистецтва, наукових праць, офіційних докуметів, почесних нагород

А. 3 великої літери пишемо:
1) заголовки текстів, їхніх частин, розділів, підрозділів, параграфів тощо (у заголовках-словосполученнях — перше слово);
2) назви художніх і мистецьких творів, підручників, наукових праць тощо (у назвах-словосполученнях і реченнях — перше слово, а також наявні в них видові найменування): “Вели?ка рідня?”, “Гайдама?ки”, “Дай се?рцю во?лю, заведе? в нево?лю”, “До?мбі і син”, “Енеї?да”, “Ма?йстер і Маргари?та”, “Сад гетсима?нський”, “Тро?нка”, “Хіба? реву?ть воли?, як я?сла по?вні?” (художні твори); “Боге?ма”, “Запоро?жець за Дуна?єм”, “Мазе?па”, “Пая?ци”, “Фау?ст” (опери); “Дивлю?сь я на не?бо”, “Пові?й, ві?тре, на .Вкраї?ну”, “Стої?ть гора? висо?кая” (пісні); “Запоро?жці пи?шуть листа? туре?цькому султа?нові”, “Я?влення Христа? наро?дові” (картини); “Камі?нний хрест”, “Ті?ні забу?тих пре?дків” (кінофільми); “Істо?рія Украї?ни”, “Матема?тика”, “Чи?танка” (підручники); “Словни?к украї?нської мо?ви”, “Грама?тика украї?нської мо?ви”, “Істо?рія украї?нської літерату?ри” (наукові праці); Енциклопе?дія дома?шнього господа?рства, Енциклопе?дія українозна?вства та ин.;
3) перше слово складених назв музичних творів: Дев’я?та симфо?нія Бетхо?вена, Дру?га симфо?нія Л. Реву?цького, Пе?рший конце?рт П. І. Чайко?вського та ин.;
4) назви газет, журналів, писемних пам’яток (у складених — перше слово і видові найменування): “Вечі?рній Ки?їв”, “Го?лос Украї?ни”, “Де?йлі експре?с”, “Украї?на молода?”, “Літерату?рна Украї?на” (газети); “Вітчи?зна”, “Все?світ”, “Дзвін”, “Слово і час” (часописи); “Літо?пис Самови?дця”, “Ру?ська пра?вда”, “Сло?во о по?лку І?горевім” (писемні пам’ятки) та ин.;
5) у подвійних назвах — перші слова обох складників: “Андрі?й Солове?йко, або Вче?ніє світ, а невче?ніє — тьма”, “Глита?й, або ж Паву?к”, “Де?йлі те?леграф енд Мо?рнінг пост” та ин.;
6) перше слово назв законодавчих, виконавчих, дипломатичних та инших офіційних документів: Акт проголо?шення незале?жности Украї?ни, Деклара?ція про держа?вний сувереніте?т Украї?ни, Декре?т Кабіне?ту Міні?стрів Украї?ни, Догові?р про заборо?ну випро?бування я?дерної збро?ї в атмосфе?рі, в космі?чному про?сторі і під водо?ю, Жене?вські уго?ди (1954 р., 1962 р.), Зако?н Украї?ни “Про осві?ту”, Зая?ва Генера?льної Асамбле?ї ООН, Зве?рнення Президе?нта Украї?ни до Верхо?вної Ра?ди Украї?ни, Кни?га поче?сних госте?й, Ко?декс Украї?ни про адміністрати?вні правопору?шення, Комюніке? про зу?стріч на найви?щому рі?вні, Конве?нція про доро?жній рух, Конституці?йний зако?н, Конститу?ція Украї?ни (Основни?й зако?н), Конце?пція промисло?вого ро?звитку Украї?ни, Криміна?льний ко?декс Украї?ни, Мемора?ндум про гара?нтії безпе?ки Украї?ни, Пакт ми?ру (1952 р.), Постано?ва Кабіне?ту Міні?стрів Украї?ни “Про ро?зміри стипендія?льного забезпе?чення студе?нтів, у?чнів, слухачі?в навча?льних за?кладів, а та?кож аспіра?нтів і доктора?нтів”, Пра?вила доро?жнього ру?ху, Програ?ма житлово?го будівни?цтва, Протоко?л про намі?ри між Націона?льною акаде?мією нау?к Украї?ни і Міністе?рством осві?ти Украї?ни, Регла?мент Верхо?вної Ра?ди Украї?ни, Розпоря?дження Президе?нта Украї?ни, Стату?т ООН, Уго?да про відно?влення ми?ру у В’єтна?мі, Ука?з Президе?нта Украї?ни “Про нагоро?дження Поче?сною відзна?кою Президе?нта Украї?ни”, Олімпі?йська ха?ртія та ин.;
7) назви нагород, відзнак (у складених — перше слово і видові найменування): Держа?вна пре?мія і?мени Тара?са Шевче?нка, “За відмі?нні у?спіхи в навча?нні, пра?ці і за зразко?ву поведі?нку”, “За оборо?ну Ки?єва”, “Меда?ль матери?нства” (медалі); “Ма?ти-герої?ня”, “Матери?нська сла?ва”, “Перемо?га” (ордени), Похва?льна гра?мота, Поче?сний знак Президе?нта Украї?ни, Ку?бок УЕФА та ин.;
8) назви культових книг: Апо?стол, Бі?блія (Сло?во Бо?же, Святе? Письмо?), Єва?нгелія (Єва?нгеліє), Кора?н, Міне?я, Псалти?р, То?ра, Тріо?дь, Часосло?в та ин.
Б. З малої літери пишемо родові найменування:
1) в неофіційних назвах документів різного типу (в тому числі і родові складники видових назв, якщо вони не стоять на початку): акт, директи?ва, зако?н, зая?ва; Ми?тний ко?декс Украї?ни, по?льсько-украї?нське комюніке?, Ві?денська конве?нція (1961 р.), підписа?ти мемора?ндум, згі?дно з нака?зом, Північноатланти?чний пакт (1949 р.), постано?ва у?ряду Украї?ни, підписа?ти протоко?л, Корабе?льний стату?т, ука?з Президе?нта Украї?ни та ин.;
2) нагород, відзнак тощо: Королі?вський ку?бок, золота? меда?ль, о?рден Поче?сного легіо?ну, о?рден Свято?го Володи?мира, Гонку?рівська пре?мія, Міжнаро?дна пре?мія ми?ру, пре?мія і?мени Іва?на Огіє?нка та ин.;
3) культових книг (у тому числі пам’яток культури): Ки?ївський псалти?р, Мстисла?вове єва?нгеліє, Остроми?рове єва?нгеліє, Пересо?пнииьке єва?нгеліє, Нови?й запові?т (заві?т), Стари?й запові?т (Ве?тхий заві?т) та ин.;
4) навчальних дисциплін, наукових спеціяльностей: украї?нська мо?ва, дошкі?льна психоло?гія, зага?льне мовозна?вство, міжнаро?дне пра?во, філосо?фія, фіна?нси і креди?т та ин.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх