Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 48. Орфографічні правила переносу

§ 48. Орфографічні правила переносу

Частини слів з одного рядка в другий слід переносити за складами: га?й-ка, зо?-шит, кни?ж-ка, ко-ло?-дязь, па?ль-ці, са-дів-ни?к, Ха?р-ків.
При цьому:
1. Не можна розривати сполучення літер дж, дз, які позначають один звук. Отже, переносиш можна лише так: ґу?-дзик, хо-джу?. Якщо дж, дз не становлять одного звука (це буває, коли д належить до префікса, а ж або з —до кореня), то їх слід розривати: над-звича?й-ний (а не на-дзвича?йний), під-жив-ля?ти (а не пі-дживля?ти).
2. Апостроф і м’який знак при переносі не відокремлюємо від попередньої літери: бур’-я?н (а не бур-’я?н), кіль-це? (а не кіл-ьце?), Лук’-я?н (а не Лук-’я?н), ни?зь-ко (а не ни?з-ько).
3. Одну літеру не залишаємо в попередньому рядку й не переносимо в наступний: ака-де?-мія (а не а-каде?мія), Ма-рі?я (а не Марі?-я), олі-ве?ць (а не о-ліве?ць). Так само не можна поділяти на частини для переносу такі двоскладові слова, як або?, моя?, о?ко, ши?я тощо.
4. При переносі складних слів не можна залишати в кінці рядка початкову частину другої основи, якщо вона не становить складу: багато-ступі?нчастий (а не багатос-тупі?нчастий), восьми-гра?нний (а не восьмиг-ра?нний), далеко-схі?дний (а не далекос-хі?дний).
5. Не можна розривати ініціяльні абревіятури, а також комбіновані абревіятури, які складаються з ініціяльних скорочень цифр: ЗІЛ-111, ЛАЗ-105, МАУ, УРП.
6. У решті випадків, які не підходять під викладені вище правила, можна довільно переносити слова за складами: Дні-про? й Дніп-ро?, Оле-кса?ндра й Олек-са?ндра, се-стра? й сест-ра?. Це правило поширюється й на суфікси: бли-зьки?й і близь-ки?й, видавни?-цтво, видавни?ц-тво й видавни?цт-во, га?ли-цький і га?лиць-кий, україн-ський і українсь-кий, убо?-зтво, убо?з-тво й убо?зт-во, суспі?льс-тво й суспі?льст-во.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх