Breaking News

Главная » Правописание в украинском языке » Правила правописания » § 79. Порядкові числівники. Відмінювання порядкових числівників

§ 79. Порядкові числівники. Відмінювання порядкових числівників

1. Числівники, що мають закінчення -ий, відмінюємо як прикметники твердої групи: пе?рший (пе?рша, пе?рше), дру?гий, четве?ртий, п’я?тий, шо?стий, сьо?мий, во?сьмий, дев’я?тий, деся?тий, одина?дцятий, двана?дцятий…, двадця?тий, тридця?тий, сороко?вий, п’ятдеся?тий, шістдеся?тий, сімдеся?тий, вісімдеся?тий, дев’яно?стий, со?тий, двохсо?тий, трьохсо?тий, чотирьохсо?тий, п’ятисо?тий…, ти?сячний, двохти?сячний, трьохти?сячний (і трити?сячний), чотирьохти?сячний (і чотирити?сячний), п’ятити?сячний…, мільйо?нний, двохмільйо?нний, трьохмільйо?нний (і тримільйо?нний), чотирьохмільйо?нний (і чотцримільйо?нний), п’ятимільйо?нний…; числівник тре?тій (тре?тя, тре?тє) відмінюється як прикметник м’якої групи.
2. У складених порядкових числівниках відмінювана остання складова частина: вісімдеся?т во?сьмий, вісімдеся?т во?сьмого, ти?сяча дев’ятсо?т дев’яно?сто пе?ршого (року), у ти?сяча дев’ятсо?т три?дцять дев’я?тому (році).
3. Порядкові числівники на письмі передаємо переважно словами: шо?стий по?верх, пе?рше бе?резня. Якщо порядковий числівник передано цифрою, то після неї кінцеву частину порядкового слова пишемо через дефіс, напр.: 5-у по?верх, на 36-му кіломе?трі, після 7-ї годи?ни (але при позначенні дат, сторінок видання, а також після римських цифр закінчення здебільшого не пишемо: 1 січня 1999 року, 120 сторінка, І тисячоліття, XXI століття.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх