Breaking News

§ 89. НАКАЗОВИЙ СПОСІБ

Наказовий спосіб має лише форми другої особи однини й першої та другої особи множини з такими закінченнями:
2 ос.
однини

o (нульове закінчення)
1 ос.
множини
-імо (-ім),
-мо
2 ос.
множини
-іть,
-те

1. Закінчення -и, -імо(-ім), -іть звичайно бувають:
а) під наголосом: живи?, живі?мо (живі?м) у живі?ть; іди?, іді?мо (іді?м), іді?ть; печи?, печі?мо (печі?м), печі?ть; припусти?, припусті?мо (припусті?м), припусті?ть;
б) у дієсловах доконаного виду з наголошеним префіксом ви-: ви?бери, ви?берімо (ви?берім), ви?беріть; ви?жени, ви?женімо (ви?женім), ви?женіть тощо, які без префікса мають кінцевий наголос: бери?, бері?мо (бері?м), бері?ть; жени?, жені?мо (жені?м), жені?ть;
в) після н у дієсловах, що мають в інфінітиві суфікс -ну-: кивни?, кивні?мо (кивні?м), кивні?ть; кри?кни, кри?кнімо (кри?кнім), кри?кніть; моргни?, моргні?мо (моргні?м), моргні?ть; сту?кни, сту?кнімо (сту?кнім), сту?кніть;
г) у дієсловах з основою на л або р після приголосного: підкре?сли (і підкре?сль), підкре?слімо (підкре?слім), підкре?сліть); прові?три, прові?трімо (прові?трім), прові?тріть.
2. Нульове закінчення, -мо, -те вживаємо:
а) після й: грай, гра?ймо, гра?йте; купу?й, купу?ймо, купу?йте; стій, сті?ймо, сті?йте; ший, ши?ймо, ши?йте;
б) після приголосних б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р: не го?рб(ся), не го?рбте(ся); сип, си?пмо, си?пте; став, ста?вмо, ста?вте; ознайо?м, ознайо?мте; ріж, рі?жмо, рі?жте; покли?ч, покли?чмо, покли?чте; руш, ру?шмо, ру?ште; морщ, мо?рщте; пові?р, пові?рмо, пові?рте;
в) після приголосних д, т, з, с, л, н, причому ці приголосні пом’якшені сядь, ся?дьмо, ся?дьте; трать, тра?тьмо, тра?тьте; чисть, чи?стьмо, чи?стьте; злазь, зла?зьмо, зла?зьте; пові?сь, пові?сьмо, пові?сьте; ви?зволь, ви?звольмо, ви?звольте; стань, ста?ньмо, ста?ньте.
Примітка 1. Дієслово ї?сти має форми наказового способу: їж, ї?жмо, ї?жте; від дієслів відпові?сти, допові?сти, перепові?сти, розпові?сти й под. форми наказового способу не утворюємо.
Примітка 2. Приголосні г, к у формах наказового способу чергуються із ж, ч: бі?гти — біжи?, біжі?мо (біжі?м), біжі?ть; лягти? — ляж, ля?жмо, ля?жте; пекти? — печи?, печі?мо (печі?м), печі?ть.
Приголосні з, с, х у словах типу каза?ти, писа?ти, бреха?ти в наказовому способі чергуються із ж, ш: каза?ти — кажи?, кажі?мо (кажі?м), кажі?ть; писа?ти — пиши?, пиші?мо (пиші?м), пиші?ть; бреха?ти — (не) бреши?, (не) бреші?ть.
Примітка 3. Усі дієслова із суфіксом -ува-(-юва-) мають перед закінченнями наказового способу -уй-(-юй-): пока?зуй, пока?зуймо, пока?зуйте, вимі?рюй, вимі?рюймо, вимі?рюйте.

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх