Breaking News

§ 97. F, PH, TH

1. F і ph передаємо буквою ф: фа?брика, факт, фана?тик, фарту?х, фах, федерати?вний, фігу?ра, фіна?л, фо?рма; фі?зика, філосо?фія, флегма?тик, фоне?тика, фо?сфор, фра?за; А?фрика, Флоре?нція, Фра?нція; Філаде?льфія, Фінікі?я; Феб, Фе?дра.
2. Th у словах грецького походження залежно від узвичаєного засвоєння на ґрунті української мови передаємо:
а) буквою т:
антоло?гія, а?стма, бібліоте?ка, гіяци?нт, дифто?нг, еритроци?ти, есте?тика, е?тика, ети?л, лабіри?нт, матема?тика, метате?за, ме?тод, ортодокса?льний, ортопе?дія, ортофо?нія, партеногене?з, пате?тика, пітека?нтроп, піто?н, ритм, таласо?їд, тало?м; теа?тр, те?за, теза?врус, теї?зм, те?ма, теого?нія, теоре?ма, тео?рія, те?рми, те?рмос, терпенти?н, тимі?н, тіосульфа?т, то?ракс, тромб, трон; Амальте?я, Бористе?н, Іта?ка, Ле?та, Промете?й, Та?лія (муза), Те?кля, Тесе?й та ин.;
б) буквами ф і т:
ана?фема – ана?тема, арифме?тика – аритме?тика, дифіра?мб – дитира?мб, ефі?р — ете?р, ка?федра – кате?дра, логари?фм – логари?тм, міф — міт, марафо?н – марато?н, орфогра?фія – ортогра?фія, орфое?пія – ортое?пія, Афі?на – Ате?на, Афі?ни – Ате?ни, Гефсима?нський – Гетсима?нський (сад), Голго?фа – Голго?та, Ефіо?пія— Етіо?пія, Кори?нф –Кори?нт, Парфено?н — Партено?н та ин.;
в) у власних іменах людей грецького походження співіснують фонетичні варіянти, зумовлені різною традицією передування грецької th: Ате?на, Опана?с (Пана?с) – Атана?сій – Афана?сій, Агата?нгел – Агафа?нгел, Ма?рта — Ма?рфа, Мефо?дій — Мето?дій, Тимофі?й — Тимоте?й, Таде?й— Фаде?й, Фе?дір — Теодо?р, Феодо?сій — Теодо?сій (Тодо?сь) та ин.; пор. ще: Савао?ф — Савао?т, Матві?й — Маті?й.
3. Th, якому в словах англійського походження відповідає глухий звук [?], передаємо через т: три?лер (thruller); Bopm (Worth), Гри?ффіт (Griffith), Да?ртмут (Dartmouth), Сміт (Smith), Те?ккерей (Thackeray), Те?тчер (Thatcher), Торнда?йк (Thorndike) та ин.
Th, якому в англійській мові відповідає дзвінкий звук [?], передаємо через з: Ре?зерфо?рд (Rutherford), але Ґолсуо?рсі (Galsworthy).

Ответить

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *

*

Наверх